Opdrachten

Doordat de Provincie en verschillende gemeenten in Limburg samenwerken, krijgen onze trainees de kans om brede ervaring op te doen in de publieke sector. Ontdek waar onze trainees zich zoal mee bezighouden!

Een vitale toekomst voor de Limburgse natuurgebieden

TraineeEline Sijmons

Betekenis opdracht

Voor mijn eerste traineeopdracht werk ik bij het cluster Plattelandsontwikkeling van de Provincie Limburg. Limburg kent een prachtig landschap met unieke elementen. Het is een provinciale taak om de duurzame instandhouding van onze natuur- en Natura 2000 gebieden te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren. Ons landschap staat echter onder druk. Als gevolg van onder andere de stikstofproblematiek ligt een grote taak bij de provincies om tot oplossingen te komen. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied is een start gemaakt met de onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied. Voor de Provincie Limburg betekent dit een flinke opgave, waar veel clusters een bijdrage aan moeten leveren.

Vanuit het Rijk ligt de opdracht op voor juli 2023 de doelen te vertalen naar provincie-brede integrale gebiedsprogramma’s. Voor mijn opdracht breng ik het bestaande en toekomstige instrumentarium in kaart om deze transitie handen en voeten te geven. Hierbij moet ik intern afstemming zoeken met de juiste programma’s en clusters om te komen tot een instrumentenkoffer voor de gebiedsmanagers.

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!